Partena en OZ smelten samen tot Helan

In België zijn er al heel wat privéziekenfondsen op de markt. Tot eind 2021 behoren Partena en OZ daartoe, zij het wel onder eenzelfde overkoepelend orgaan (Onafhankelijke ziekenfondsen).
Vanaf 2022 bundelen deze twee onafhankelijke ziekenfondsen Partena en OZ echter hun krachten. Zij gaan in de toekomst verder onder een nieuwe naam Helan.

Dat zowel Partena als OZ individueel ophouden met bestaan, mag geen grote problemen met zich meebrengen. Dit omdat zij reeds onder hetzelfde overkoepelende orgaan acteerden. De huidige klanten mogen dus rekenen op een vrij geruisloze overgang omdat beide ziekenfondsen reeds gelijklopende producten aanbieden aan de klant, zoals onder andere de hospitalisatieverzekering hospitalia.

DKV reageert op te hoge ereloonsupplementen

DKV, marktleider in hospitalisatieverzekeringen, stelde de afgelopen jaren vast dat ziekenhuizen alsmaar hogere ereloonsupplementen aanrekenen aan patiënten die gebruik maken van een éénpersoonskamer na een medische ingreep.

Om dit probleem enigzins onder controle te houden, kwam DKV een tijdje terug met een nieuw product op de markt: DKV hospi select.

Daarin worden zij partner met alle ziekenhuizen die in 3 jaar tijd een maximale stijging van 10% laten optekenen in ereloonsupplementen. Deze ziekenhuizen houden de evolutie van de stijging in lijn met de Riziv-tarieven en de consumentenindex.

Aanvankelijk werden alle ziekenhuizen als partner beschouwd, maar na jaarlijkse evaluatie zag DKV zich sinds begin 2020 genoodzaakt om maar liefst 33 ziekenhuizen op een zwarte lijst te zetten, daar deze zich niet hielden aan de voorwaarden in het aangeboden hospitalisatieplan.

Wat zijn de gevolgen voor de klanten?

DKV benadrukt dat deze aanpassing geen gevolgen heeft voor de overgrote meerderheid van zijn klanten. De verandering zal enkel gevolgen hebben voor wie een DKV Hospi Select-polis afsloot na 1 januari 2018, die zich tevens laat opnemen in een ziekenhuis dat niet langer deel uitmaakt van het netwerk van partnerziekenhuizen en die daarenboven bewust kiest voor een éénpersoonskamer.

Enkel wanneer aan deze drie criteria tegelijk wordt voldaan, moeten de betrokken klanten 20% van de door het ziekenhuis in rekening gebrachte ereloon- en kamersupplementen zelf betalen.

Kiest de patiënt dus niet zelf voor een éénpersoonskamer in een ziekenhuis op de zwarte lijst, dan is deze regel niet van toepassing.

Deze reactie van DKV volgt vanuit de overtuiging dat de evolutie in de systematische verhoging van ereloonsupplementen een gedeelde verantwoordelijkheid is. Zij tonen begrip voor de stijging, vermits deze verhoging een belangrijk deel van de omzet vormt voor een ziekenhuis, waardoor het ziekenhuis correct kan blijven werken. Anderzijds moet men in de gezondheidssector blijven streven naar kwalitatieve gezondheidszorg die voor ieder van ons toegankelijk moet zijn.

DKV dient premieverhoging terug te betalen

De rechtbank heeft een vonnis geveld in een rechtzaak tussen hospitalisatieverzekeraar DKV en een ontevreden klant.

De verzekeraar had in 2009 een premieverhoging van 7,84% doorgevoerd bij haar klant voor de aanvullende hospitalisatieverzekering voor een éénpersoonskamer in 2010.

Wettelijk gezien mag dit niet, daar een premieverhoging enkel kan op basis van:

  • een indexatie,
  • een specifieke medische indexatie of
  • als de verzekeraar een specifieke goedkeuring heeft verkregen van de toezichtshouder FSMA

Vermits de doorgevoerde premieverhoging aan geen van deze voorwaarden voldeed, werd via Test-Aankoop een oproep gedaan aan gedupeerde klanten om terugbetaling te eisen van het te veel betaalde bedrag.

DKV weigerde dit, waardoor een rechtzaak ontstond in 2010. In 2017 viel reeds de beslissing bij het Brusselse hof van beroep dat de doorgevoerde premieverhoging effectief onwettig was. Maar omdat de Nationale Bank intussen al nieuwe tarieven had goedgekeurd die sinds 2012 van toepassing waren, kon het hof deze beslissing niet bekrachtigen. Het resultaat was dat de verzekeraar niet kon worden veroordeeld tot een terugkeer naar de tarieven anno 2009.

Een individuele klant van DKV is daarop, met de steun van consumentenorganisatie Test-Aankoop, een nieuwe procedure gestart en het vredegerecht van Hoei heeft deze klant nu opnieuw gelijk gegeven.

De terugbetaling, het gaat in deze zaak om een gering bedrag, dient wel degelijk te gebeuren en opent volgens Test-Aankoop mogelijk de deur voor een terugbetaling aan enkele duizenden andere gedupeerden. Deze zaak kan dus als precedent gezien worden in een juridische strijd tussen de verzekeraar, haar gedupeerde klanten en Test-Aankoop .

Lijst van 6 aanbevolen verzekeringen binnen het gezinsleven

Op vlak van verzekeringen zijn er allerlei verzekeraars die naast de alom gekende verzekeringsproducten ook bijzondere en unieke verzekeringen aanbieden. De keuze om daar al dan niet op in te gaan is vrij.

De consumentenwebsite spaargids.be heeft onlangs een samenvattend artikel online gezet met een lijst van de 6 meest waardevolle en aan te bevelen verzekeringsproducten. Het is geen verrassing dat ook de hospitalisatieverzekering haar plaats opeist in deze lijst.

Net zoals we op deze website aanbevelen, wordt er vanuit spaargids.be ook aangeraden om de verschillende hospitalisatieverzekeringen te vergelijken met elkaar. Een overzicht van de betere hospitalisatieverzekeringsproducten kan u op deze website terugvinden.

Lijst van 6 aanbevolen verzekeringen:

  • Een BA autoverzekering
  • Een brandverzekering
  • Een schuldsaldoverzekering
  • Een hospitalisatieverzekering
  • Een familiale verzekering
  • Een verzekering voor huispersoneel

 

Premie hospitalisatieverzekering DKV fors omhoog

De vlaamse media brengt naar buiten dat de premies voor een reeks hospitalisatieverzekeringen bij verzekeringsmaatschappij DKV vanaf 1 september 2017 een sterke stijging zullen kennen.

De prijsverhoging, die er komt op advies van de Nationale Bank van België, dient om een tekort van 15 miljoen euro te overbruggen.

De DKV polissen die tussen de jaren 2000 en 2015 werden afgesloten zullen stijgen met 5,5%. De polissen die vóór deze periode werden afgesloten (voor 2000) worden zelfs 9% duurder.

Overigens laat de NBB reeds weten dat de prijzen voor het komende jaar nog eens met 1,6% zullen stijgen.
Sinds de nieuwe verzekeringswet van maart vorig jaar heeft de Nationale Bank van België de bevoegdheid om eenzijdig premieverhogingen op te leggen aan de verzekeraars indien zij merken dat de huidige tarieven verlieslatend zijn of dreigen te worden.

Voor de verzekeraar wordt het verschil tussen de uitgaven (terug te betalen gezondsheidskosten) en de inkomsten (premies) te groot door de constante stijging van de kosten voor gezondheidszorg.

Vaak voorkomende begrippen

Net als vele andere financiële diensten kent ook de verzekeringssector een bepaald vakjargon waarbij er allerlei moeilijke woorden en termen opduiken die niet altijd even duidelijk zijn voor iedereen.

Ambulante kosten
Kosten die gemaakt worden als gevolg van gezondheidsproblemen waarbij geen opname in het hospitaal genoodzaakt is. Consultaties bij de arts of kinesitherapeut, geneesmiddelen, … zijn hiervan goede voorbeelden.

Derdebetalersregeling
Een akkoord tussen de verzekeraar en het ziekenhuis dat inhoudt dat de hospitalisatiefactuur (verblijf) rechtstreeks van het ziekenhuis naar de verzekeraar wordt gestuurd met als doel de directe betaling door de verzekeraar aan het ziekenhuis. Zo hoeft de verzekerde niet zelf te betalen en vervalt ook de periode die de verzekeraar nodig heeft om de terugbetaling te regelen.

Geconventioneerde zorgverlener
De tarieven in de medische sector worden bepaald op vergaderingen tussen vertegenwoordigers van de zorgsector, de ziekenfondsen en de overheid. Op deze vergaderingen worden overeenkomsten (conventies) gemaakt over de prijzen. Elke zorgverlener kan deze conventies aanvaarden of weigeren. Indien een zorgverlener akkoord gaat, zal deze zich houden aan de prijsovereenkomsten en wordt deze gezien als een geconventioneerde zorgverlener.

Honorarium
Het officiële tarief in de nomenclatuur voor het leveren van een medische prestatie door een geconventioneerde zorgverlener

Nomenclatuur
Elke medische of paramedische prestatie kent een eigen nomenclatuurcode van meerdere cijfers. Deze code omvat het soort prestatie dat werd geleverd, het honorarium dat hiervoor wordt aangerekend en het bedrag van tussenkomst door het ziekenfonds.

Remgeld
Voor heel wat medische prestaties is er een financiële tussenkomst voorzien door het ziekenfonds. Vaak is het bedrag van de tussenkomst lager dan het bedrag dat door de patiënt/verzekerde werd betaald aan de zorgverlener. Het verschil tussen beide bedragen blijft ten laste van de patiënt/verzekerde en wordt gezien als het persoonlijk aandeel of het remgeld.

Iets interessant gelezen? Deel het met je vrienden!